Ajánlatkérés: Ajánlatkérő űrlap      |      Írjon e-mailt
Megosztom az iwiw-en
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
SUNNY PARADISE TRAVEL KFT. (továbbiakban Társaság), a www.sunnyparadisetravel.hu honlapon (továbbiakban: Honlap), portál jellegû, termékértékesítésre is alkalmas honlapot üzemeltet, amelynek látogatása során, a honlapon regisztrálók (továbbiakban: Ügyfél) adatait kezeli a jelen Adatkezelési tájékoztatónak és vonatkozó belsõ szabályzatainak megfelelõen.
Az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatjuk a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatókat, a honlap által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveirõl és gyakorlatáról, a best replica watches személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseirõl, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetõségeirõl. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak valamint az Adatkezelési szabályzatának megfelelõen kezeljük. A honlap használata során az Ügyfél további funkciókat is elérhet, amely járhat további személyes adatok megadásával, kezelésével, ezen adatok kezelésére is a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja
A Társaság személyes adatokat az Ügyfél / érintett hozzájárulása, illetve jogszabály (Számvtv., Infotv., Katv.) kötelezõ elõírása alapján kezel. Az Ügyfél / érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés, az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fent, idõtartama – az adatkezelés céljától függõ – de maximális a Társaság és az Ügyfél / érintett közötti jogviszony megszûnését követõ 9. (kilencedik) év vége.
 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
Az Adatkezelõ az érintett személyes adatait elsõdlegesen az Ügyfél / érintett hozzájárulása alapján kezeli.
Amennyiben Ügyfél / érintett az Adatkezelõvel kötött szerzõdésben, vagy a web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad(hat) mindazon adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a vonatkozó regisztráció/szerzõdés, és a regisztráció/szerzõdésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükséges. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerzõdés nem teljesíthetõ, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerzõdés nem valósul meg.
A regisztráció elfogadásával az Ügyfél / érintett hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez. Az web alapú ûrlapokon az Ügyfél / érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely adat kezelése szükséges. Az ûrlapon/nyomtatványon feltüntetésre kerül, hogy az adatkezelés kötelezõ – a szolgáltatás igénybe vételének feltétele – vagy az Ügyfél / érintett hozzájárulásától függ.
Amennyiben az Ügyfél / érintett külön nyilatkozatban adja hozzájárulását, az Adatkezelõ a nyilatkozathoz kapcsolódóan az Ügyfél / érintett számára teljes körû tájékoztatást nyújt az adatok kezelésérõl.
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekrõl történt tájékoztatást követõen, a természetes személy Ügyfél az egyedi szerzõdések aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Társaság által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerzõdésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Társaság, a megjelölt elõírásoknak és céloknak megfelelõen kezelje.https://affordable-diamond-watches.housetuff.net/
 1. Adatkezelés a jogszabály rendelkezése alapján
A Társaság, mint adatkezelõ vonatkozásában az Ügyfél / érintett személyes adatának kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelezõ. Errõl az Adatkezelõ az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja.
A Társaság, mint adatkezelõ nem vizsgálhatja az adatkezelésre jogalapot teremtõ jogszabály célszerûségét, szakszerûségét.
 1. Adatkezelés egyéb jogalapok alapján
A Társaság részérõl személyes adat kezelhetõ akkor is, ha az Ügyfél / érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll. Az Adatkezelõ tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.
Ha az Ügyfél / érintett cselekvõképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegetõ közvetlen veszély elhárításához vagy megelõzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetõek.
Ha a személyes adat felvételére az Ügyfél / érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelõ a felvett adatokat törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél / érintett hozzájárulásának visszavonását követõen is kezelheti. Az Adatkezelõ tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.
Az Ügyfél / érintett kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az Ügyfél / érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Az Adatkezelõ személye
Az Adatkezelõ adatai:
 • Adatkezelõ neve: Sunny Paradise Travel Kft.
 • Adatkezelõ rövidített neve: Sunny Paradise Travel Kft.
 • Adatkezelõ székhelye: 1139 Budapest Váci út 81.
 • Adatkezelõ cégjegyzékszáma: 01 09 924023
 • Adatkezelõt nyilvántartó bíróság: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adatkezelõ telefonos elérhetõsége: +36 1 3010927, +36 30 2342635
 • Adatkezelõ email elérhetõsége: sunnyparadisetravel@gmail.com
 • Adatkezelõ internetes elérhetõsége: www.sunnyparadisetravel.hu
 • Adatkezelõ képviselõi: Fodor Enikõ
Az adatkezelés célja
Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen, törvényesen történik. Az adatkezelõ törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései értelmében az Adatkezelõ személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel(het), amely személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.A regisztráció során kötelezõen megadandó személyes adatok kezelése, a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére nyitva álló alapszolgáltatások, pl. profilmódosítás, dokumentumok letöltése, szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése) azonosításához szükséges.
Az adatkezelõ által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyûjtött felhasználói szokásokról nyert adatok kezelése, kizárólag statisztikai célt szolgál.
A Társaság esetében a jelen Tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják
 1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történõ regisztrálása; panerai replica
 2. az Ügyféllel történõ a Katv-ben és az Infotv-ben elõírt regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység;
 3. az Ügyféllel történõ szerzõdés közvetítése;
 4. az Ügyfél számára szállodai szolgáltatás közvetítése;
 5. a Pmt.-ben meghatározott egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatot kezelése;
 6. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása;
 7. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése;
 8. az Ügyféllel történõ kapcsolattartás,
 9. egyéb az elõzõekben fel nem sorolt, tevékenységi körébe tartozó, vonatkozó jogszabályi (Számvtv., Infotv., Katv.,) elõírások, kötelezettségek teljesítése.
 
A Társaság által kezelt adatok köre és kezelése
A Társaság az Ügyfél / érintett adatait az általa végzett szolgáltatás vonatkozásában használhatja fel, az általa végzett szolgáltatás végzésétõl eltérõ célból, kizárólag az adatkezelési cél elõzetes meghatározása mellett és az Ügyfél / érintett hozzájárulása alapján kezelheti és használhatja fel.
Webes ajánlatkérés
A Társaság a Honlapon történt regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:
A regisztráció során a felhasználónak kötelezõen meg kell adni a következõ személyes adatokat:
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 •        telefonszám
A regisztráció során a felhasználók nem kötelezõen megadhatnak egyéb személyes adatokat is, ezen adatok kezelése megegyezik a jelen tájékoztatóban található adatkezelési feltételekkel.
Az Ügyfél / érintett természetes személyazonosító adatai
Ezen adatok kezelésének célja az Ügyfél / érintett egyértelmû azonosítása és a kapcsolattartás. Az Adatkezelõ kezeli az Ügyfél / érintett fentebb meghatározott személyes adatait. Amennyiben az Ügyfél / érintett adatai megváltoznak, és az Ügyfél / érintett ezt nem jelenti be, az Adatkezelõ az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból kéri az érintett adatainak szolgáltatását.
Az Ügyfél / érintett vonatkozásában a személyes adatok kezelésének jogalapja az Ügyfél / érintett – elsõsorban a Társaság szolgáltatása vonatkozásában a szerzõdéskötés során megadott - hozzájárulásán, illetve a jelen tájékoztatóban meghatározott rendelkezéseken alapul.
Az Ügyféllel / érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok
Az Ügyfél / érintett megadja, az Adatkezelõ kérheti és kezelheti az Ügyféllel / érintettel történõ kapcsolattartáshoz és az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat.
Az Ügyfélen / érintetten kívüli természetes személyek adatai
Elsõsorban az Ügyfél / érintett adatainak kezelésére kerülhet sor, beleértve az Ügyfél / érintett helyett eljáró annak képviseletére jogosult természetes személyek adatainak kezelését.
Az Ügyfélnek / érintettnek a szolgáltatás nyújtására és igénybe vételére vonatkozó adatok
Ezen adatok kezelése a Társaság által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában kötendõ szerzõdés(ek) teljesítésével összefügg. Az Adatkezelõ kezeli az ezen szerzõdés(ek) teljesítése során keletkezett adatokat, így különösen a szolgáltatás igénybe vételére, alkalmazására, reklamációkra, szolgáltatás hiányaira, esetleges jogellenes cselekményekre vonatkozó adatokat.
Az Ügyfél / érintett által fizetendõ és fizetett díjakra, költségekre vonatkozó adatok
Az Adatkezelõ kezeli mindazon adatokat, amelyek az Ügyfél / érintett fizetési kötelezettségével kapcsolatosak, és amelyekbõl az Ügyfél / érintett fizetési kötelezettségének teljesítése, vagy ennek elmaradása megállapítható.
A Társaság ügyfélszolgálatával történõ kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok
Ebbe a körbe tartozik mindazon adat, amely a Társaság ügyfélszolgálatánál keletkezik, továbbá az Ügyfél és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az Ügyfél / érintett által indított eljáráshoz, továbbá a Társasággal annak szolgáltatása vonatkozásában kötött szerzõdéshez, és ezen szerzõdés teljesítéséhez szorosan kapcsolódik.
Közvetlen üzletszerzési és kutatási célú adatkezelés
Az Adatkezelõ az Ügyfelek / érintettek személyes adatait az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:
 • A közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);
 • megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából;
 • megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.
Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Ügyfél / érintett ahhoz hozzájáruljon. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az Adatkezelõ nem támasztja szerzõdés megkötésének feltételéül.
Személyre szabott reklámok, nyereményjátékok
Az adatkezelõ, a felhasználó érdeklõdési körének megfelelõen személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a Honlapról letöltött oldalak látogatása során. A személyre szabott reklámok az Ügyfelek részére lehetõvé teszik, hogy érdeklõdési körükbe vágó, életkoruknak megfelelõ hasznos információk birtokába jussanak, és az érdeklõdési körükbe nem esõ reklámok a lehetõ legkisebb eséllyel jussanak el hozzájuk. A személyre szabott reklámok felhasználóhoz igazításához az adatkezelõ felhasználhatja a felhasználó által kötelezõen vagy önkéntesen megadott személyes adatokat. A hirdetési csíkok kiosztását a rendszer végzi, ennek során a személyes adatok átadására, feldolgozására nem kerül sor. A felhasználó leiratkozással megtilthatja személyes adatai ilyen célú felhasználását
Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy egyes nyereményjátékokon, promóciókon csak olyan személyek vehessenek részt, akik adataik jelen pont szerinti kezeléséhez hozzájárulnak.
Az adatkezelés idõtartama
A regisztráció során kötelezõen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdõdik és az adatok törléséig tart.
A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti idõintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.
A naplózott adatokat a rendszer a naplózás idõpontjától kezdve tárolja.
Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelõ által a felhasználási feltételekben rögzített esetben van mód.
A felhasználó hozzáférését vagy mûködését a szolgáltató a felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.
Az Ügyfél / érintett a jelen pont szerinti adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja a lemondásnak a Társaság által megjelölt címre történõ megküldésével.
Az Adatkezelõ tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyfél / érintett a hozzájárulását visszavonhatja.
Adatállományok kezelése
Az Adatkezelõ biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezõek, azokról az Ügyfelek / érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelõ gondoskodik az eltérõ célú adatkezelések megfelelõ, logikai elkülönítésérõl.
Az Adatkezelõ az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözõségébõl adódó jellemzõk figyelembe vételével kezeli. A jelen Tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek.
Az ügyféladatokat tartalmazó, valamint az Adatkezelõ által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggõ nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthetõ adatkezelések egymástól elkülönüljenek. Az Adatkezelõ a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplõ adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelõ érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az Adatkezelõ a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja azon adatfeldolgozóként közremûködõ harmadik személyek részére, akik az Adatkezelõ számára olyan szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével összefügg.
Az Adatkezelõ a regisztráció során keletkezett adatokat az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos õrzésérõl.
Az Adatkezelõ az elektronikus nyilvántartást külön erre a célra fejlesztett nyilvántartási rendszer útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A rendszer biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenõrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
Az Adatkezelõ lehetõség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelõ érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.
Az Adatállományok kezelésére, azok biztonságos õrzésére, a hozzáférési jogokra, adatok, dokumentációk felhasználására az Adatkezelõ szervezetén belül - összhangban a törvényi elõírásokkal - hatályos szabályzatok, utasítások megfelelõen irányadóak.
Adatbiztonság
Az Adatkezelõ gondoskodik az adatok sértetlenségérõl, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelõ gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban elõírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
Az Adatkezelõ az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesülésérõl az Adatkezelõ külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik. Az Adatkezelõ az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelõ felkészítésérõl.
Az Adatkezelõ az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekrõl, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelmérõl, illetve a fizikai védelemrõl (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok sértetlenségérõl rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetõségét biztosító intézkedésekrõl, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésrõl és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelésérõl (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok integritásának megõrzésérõl, sértetlenségérõl, bizalmasságáról valamint rendelkezésre állásáról
 • Az adatállományok vírusok elleni védelmérõl (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelmérõl, ezen belül az eltulajdonítás, tûzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemrõl, illetve az ilyen események következtében bekövetkezõ károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tûzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelõ érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévõ, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan õrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Titoktartás
A Társaság az Ügyfeleirõl / érintettekrõl rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az Ügyfél / érintett személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá a Társasággal kötött bármely szerzõdésére vonatkozik, üzleti titokként kezel.
Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.
A titoktartási kötelezettség – idõbeli korlátozás nélkül – a Társaság vezetõ tisztségviselõjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyfelekkel / érintettekkel kapcsolatos információkhoz a Társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.
Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérõ rendelkezése hiányában - idõbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat – az ügyfél felhatalmazása nélkül – nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.
Adatfeldolgozó
Az Adatkezelõ fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegû adatfeldolgozásra elsõsorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggõ adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor.
Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó magyar jogszabályok, elsõsorban azaz Infotv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerzõdés alapján kerülhet sor.
Az Adatkezelõ kérésre az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja az adatfeldolgozó személyérõl, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteirõl, így különösen az elvégzett mûveletekrõl, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó magyar jogszabályok keretei között az Adatkezelõ határozza meg. Az adatkezelési mûveletekre vonatkozó utasítások jogszerûségéért az Adatkezelõ felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetõleg az Adatkezelõ által meghatározott keretek között felelõs a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
 Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintõ érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelõ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelõ rendelkezései szerint köteles tárolni és megõrizni.
Az Adatkezelõ garanciákat nyújtó szerzõdési feltételek kialakításával és megfelelõ szervezeti, technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az érintettek jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha az feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
Egyes adatfeldolgozások
Az Adatkezelõ által igénybe vett adatfeldolgozók köre változik, változhat. Az Adatkezelõ az adatfeldolgozók személyérõl tájékoztatást ad.
Az Infotv. Értelmében 2012. január 1. napját követõen a Társaság köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezni Ügyfelei személyes adataival folytatott adatkezelések nyilvántartásba vételét. Az Adatkezelõ az adatfeldolgozók személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelenti.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetõségei az alábbiak:
 • a Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
 • a Hatóság telefonszáma: +36 (1) 391-1400
 • a Hatóság fax száma: 36 (1) 391-1410
 • a Hatóság honlapja: www.naih.hu
 • a Hatóság email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • a Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila
www.yourreplicawatch.com
Automatizált egyedi döntés
Az érintett személyes jellemzõinek értékelésén alapuló döntés kizárólag automatizált adatfeldolgozással történõ meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
 • valamely szerzõdés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az Ügyfél / érintett kezdeményezte, vagy
 • olyan törvény teszi lehetõvé, amely az Ügyfél / érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.
Az Adatkezelõ az Ügyfél / érintett kérelmére tájékoztatást ad az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés során alkalmazott módszerrõl és annak lényegérõl. Az Ügyfél / érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse.
Adatok törlése és archiválása
Az Adatkezelõ – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha
 • kezelése jogellenes;
 • az Ügyfél / érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az Ügyfél / érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Ügyfél / érintett kérheti. Az Ügyfél / érintett kérelme hiányában az Adatkezelõ az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszûnt. Egyéb cél hiányában az Adatkezelõ az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.
Törlés helyett az Adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél / érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelõ megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél / érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmûen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelõ az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt elõírja, az Adatkezelõ a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
Az Ügyfelek / érintettek jogai és érvényesítésük
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelõ az Ügyfél / érintettet a regisztráció során, az adatkezelést megelõzõen, valamint a felhasználás során folyamatosan tájékoztatja az adatkezelés részleteirõl, és erre az Ügyfél / érintett figyelmét felhívja
Az Ügyfelek / érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezelésérõl. Az Ügyfél / érintett tájékoztatást elsõsorban az ügyfélszolgálattól, ennek eredménytelensége esetén az adatkezelõtõl kérhet.
Az Adatkezelõ törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelõzõen tájékoztatást kapjanak az adatkezelés részleteirõl.
Az Ügyfél / érintett kérelmére az Adatkezelõ tájékoztatást ad az Ügyfél / érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá – az Ügyfél / érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.
Az Adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az Ügyfél / érintett tájékoztatását az Adatkezelõ csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetõvé teszi. Az Adatkezelõ köteles az Ügyféllel / érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Adatkezelõ ebben az esetben tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet a jogorvoslati lehetõségekrõl.
Helyesbítéshez való jog
Az Ügyfél / érintett kérheti, hogy a tévesen szereplõ személyes adatát az Adatkezelõ helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze.
Abban az esetben, ha a helyesbítendõ adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelõ szükség esetén a helyesbítésrõl tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az Ügyfél / érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelõnél is kezdeményeznie kell.
Törléshez és tiltakozáshoz való jog
Az Ügyfél / érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelõ az Ügyfelet / érintettet a törlésrõl tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a munkaviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, errõl, és a várható következményekrõl az Adatkezelõ az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja.
Az Adatkezelõ a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelõ jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelõ az Ügyfelet / érintettet annak okáról tájékoztatja.
Az Ügyfél / érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelõen tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben. ireplicas
best replica watches https://www.paybestwatch.org
Az Ügyfél / érintett jogainak érvényesítése
Az Ügyfél / érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét az Adatkezelõnél nyújthatja be.
Ha az Adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelõ tájékoztatja az Ügyfelet / érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.
A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelõ az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen jár el. Az Ügyfél / érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelõ képviseletében eljáró személy felettes vezetõjének vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelõ vezetõjéhez.
Az Ügyfél / érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait.
Az Ügyfél / érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti annak vizsgálatát arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelõ a vonatkozó törvényekben elõírtak szerint felelõs.
Az Adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az Ügyféllel / érintettel szemben az Adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben
az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelõ általános, polgári jogi felelõsségére a Ptk. szabályai az irányadók.
Az Ügyfél / érintett kérése esetén az Adatkezelõ a jogorvoslati lehetõségekrõl részletes tájékoztatást ad.
Az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosításának lehetõsége
Az adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követõen a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatkezelési tájékoztatót. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban elõírt adatkezelési kötelezettségeket.
 
"Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerzõdést kötõ felek által kezelt Swiss Hublot Replica adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelõen az adatfeldolgozó az adatkezelést érintõ érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelõ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelõ rendelkezései szerint köteles best diamond watches tárolni és megõrizni." 
 
 
 
www.reefwatches.com  


Úticéljaink
Adventi ajánlatok
Arab Emirátusok
Bhután
Bosznia Hercegovina
Brazília
Dominikai Köztársaság
Egyesült Arab Emirátusok
Egyiptom
Egzotikus körutak
Görögország
Horvátország
India
Indonézia
Izrael
Jamaika
Kenya
Kína
Körutazások
Kuba
Madeira
Magyarország
Malajzia
Maldív-szigetek
Málta
Mexikó
Nagy-Britannia
Namíbia
Olaszország
Peru
Portugália
Spanyolország
Sri Lanka
Törökország
Tunézia
USA
Városlátogatások
Venezuela-Isla-Margarita
Vietnam
Zanzibár
Zöld-foki-szigetek
Akciós utak hírlevélben
Ha nem szeretne lemaradni akicós útjainkról, last minute ajánlatainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

tovább
Maradjunk kapcsolatban
+36/1 301-0927
+36/30 234-2635
E-MAIL
sunnyparadisetravel@gmail.com
SKYPE
fodoreniko
FACEBOOK
Kövessen a facebook-on is
1139.Budapest,Váci út 81
CENTER POINT IRODAHÁZ-
AZ ÁRPÁD HÍDNÁL
(Bejárat a Petneházy utca felől)

Nyitvatartás:
H-P 10:00-18:00
Szo: ZÁRVA
V: ZÁRVA
Hasznos tudnivalók
Adatvédelmi szabályzat
Általános információk
Hasznos infók
Ajánlatkérés Fotógaléria Hasznos információk
Repülőjegy, biztosítás, egyéni és csoportos utazások

Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és a legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy sose késsen le akciós ajánlatainkról

Tovább az ajánlatkérésre
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyaralás alatt biztosan előfordul, hogy számunkra szokatlan hagyományokkal és szokásokkal találkozunk. Kínálatunkban szereplő egzotikus úti célok hazánkétól eltérő szokásai, természeti és egyéb adottságai miatt javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt tájékozódjanak útikönyvekből is. A szokatlan természeti környezet és állatvilág óvatosságra int.

További hasznos infromációk
© 2010 Copyright Sunniparadise Travel Last minute utak   |    Ajánlatkérés   |    Biztosítás   |    Kapcsolat   |    Magunkról